Ruimtelijke toekomstscenario’s voor Tanger en Marrakech

In Marokko duidde de laatste volkstelling de polarisatiedynamiek van de bevolking rond grote steden, vaak gedefinieerd als een fenomeen van ‘urban sprawl’. Regionale overheden hebben nood aan beleidsondersteunende instrumenten om de verwachte bevolkingsgroei te sturen naar een duurzamer stedelijk groeipatroon.

Stratec en VITO voerden een ruimtelijke analyse en ruimtelijk-dynamische modellering uit tot op niveau van bouwstructuren en -patronen (vb. zones met hoogbouw, villawijken, industriegebieden ...) die geïdentificeerd werden door middel van machine learning-technieken en GIS-analyse. Alternatieve groeiscenario's werden gesimuleerd voor twee steden: Tanger en Marrakech. Drie beleidsstrategieën (het strenger opvolgen van zoneringskaarten, het stimuleren van een verschuiving naar dichtere groeipatronen, of inzetten op decentrale groeilocaties) werden gesimuleerd en vergeleken met een business-as-usual scenario. Tenslotte werd ook een finaal scenario gemaakt dat verdichting combineert met goed gekozen zonering.

De resulterende kaarten van potentiële toekomstige landgebruikspatronen voor Tanger en Marrakech stellen beleidsmakers in staat om acties te ondernemen die de negatieve effecten van urban sprawl tegen kunnen gaan.

In opdracht van: Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville Département de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme (ministerie verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en stedelijke planning)

2017-2021