WEISS

WEISS brengt de emissie naar het oppervlaktewater in kaart van relevante stoffen door alle belangrijke bronnen aan de hand van hun afstromingsroutes. De tool ondersteunt de inventarisatie, monitoring en rapportage van emissies naar water, en de evaluatie van maatregelen ter vermindering van de verontreiniging van oppervlaktewater.

het WEISS-model

WEISS is een in-house ontwikkelde software gebaseerd op achterliggende ruimtelijke modellen die de emissies naar oppervlaktewater in kaart brengen en modelleren.

In een eerste stap worden bronnen die verontreinigde stoffen uitstoten geïnventariseerd en in kaart gebracht, met bijhorende gegevens of inschattingen van diens hoeveelheden. We spreken over puntbronnen wanneer exacte locaties gekend zijn. Terwijl diffuse bronnen van verontreiniging niet op een specifieke locatie hun oorsprong hebben, maar over een groter gebied plaatsvinden, zoals atmosferische depositie. In een tweede stap modelleert WEISS op een ruimtelijk-expliciete manier de afstromingsroutes die de verontreinigende stoffen volgen van de bron naar het oppervlaktewater. Ten slotte komen alle emissies samen in totaalkaarten per bron of groep van bronnen, per stof of groep van stoffen, per knooppunt of groep van knooppunten van de transportroutes, per rastercel, groep van rastercellen of administratieve entiteiten, ....

Waarom WEISS inzetten?

WEISS geeft antwoorden op beleidsrelevante vragen zoals:

  • Welke verontreinigingsbronnen zijn verantwoordelijk voor de waargenomen waterkwaliteit en wat is de bijdrage van elke bron?
  • Hoeveel van de vervuiling komt daadwerkelijk in het oppervlaktewater terecht?
  • Wat is de bijdrage van de rioleringsinfrastructuurmaatregelen in de bestrijding?
  • Hoe ontwikkelt de waterkwaliteit in de stroomgebieden zich in de loop der jaren?
  • Waar is de investering in extra zuiveringsinstallaties voor stedelijk afvalwater het meest doeltreffend?
  • Welke en waar zijn niet-gekwantificeerde bronnen van verontreiniging in een bepaald gebied?
  • Wat zijn de meest effectieve bestrijdingsopties?
  • ...

WEISS kan worden toegepast op gebieden van verschillende omvang: van industriële of landelijke complexen tot hele EU-lidstaten of van kleine deelstroomgebieden tot grote transnationale stroomgebieden. Maar het belangrijkste is dat WEISS kan worden toegepast in zowel gegevensrijke als gegevensarme omstandigheden. Het is namelijk uitgerust met een reeks algoritmen die onder alle omstandigheden kunnen worden toegepast. WEISS-toepassingen kunnen dus beginnen als vrij eenvoudige en grove toepassingen, maar snel evolueren naarmate nieuwe of betere gegevens beschikbaar komen.

We zetten WEISS in zowel als product als middel om aan dienstverlening te doen. Partijen met een repetitieve vraag en de wens om de terugkerende analyses zelf uit te voeren, kunnen WEISS als product gebruiken met bijhorende training op maat. Partijen met een vraag naar verkennende en onderzoeksgerichte analyses en scenario’s kunnen WEISS inzetten als middel in een dienstverlening vanuit VITO.