EISSA

Met EISSA kunnen emissies naar de lucht worden geïnventariseerd, in kaart gebracht, en gerapporteerd, en kunnen maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit worden beoordeeld. Het doet dit op een geografisch expliciete gekwantificeerde en gedetailleerde manier en ondersteunt zowel bottom-up als top-down benaderingen om een nauwkeurige weergave van de emissiepatronen te krijgen.

Emission Inventory Support System for Air

EISSA is een in-house ontwikkelde software gebaseerd op achterliggende ruimtelijke modellen die de emissies naar lucht in kaart brengen en modelleren. Emissiekaarten kunnen in EISSA op 3 manieren tot stand komen: bottom-up, top-down of rechtstreeks ingevoerd als reeds bestaande emissiekaart. 

Via de bottom-up benadering produceert EISSA emissiekaarten op basis van een basisformule die stelt dat de bruto-emissie van een stof het product is van een emissieverklarende variabele en een emissiefactor.
De emissieverklarende variabele is de fysieke activiteit of het fysieke element dat de emissie veroorzaakt. Voorbeelden zijn het aantal door een voertuig van een bepaald type gereden kilometers, de hoeveelheid specifieke brandstof, bijvoorbeeld vaste, vloeibare of gasvormige brandstof, gebruikt voor woningverwarming. De verklarende variabelen voor emissies worden doorgaans op een ruimtelijk expliciete manier weergegeven. Het zijn ruimtelijke patronen die het voorkomen van de bronnen weergeven. EISSA ondersteunt de gebruiker bij het genereren van dergelijke kaarten.
De emissiefactoren staan voor de hoeveelheid stof die jaarlijks vrijkomt per eenheid van de emissieverklarende variabele. Zo is er een emissiefactor die staat voor de hoeveelheid emissies die vrijkomt per gereden kilometer en een andere die de hoeveelheid emissies per eenheid verbrande brandstof weergeeft. In EISSA kunnen emissiefactoren ook een ruimtelijke dimensie hebben.
Om beide parameters per bron-stof combinatie te definiëren is literatuurstudie of nieuw wetenschappelijk onderzoek nodig. EISSA ondersteunt het feitelijke gebruik van deze wetenschappelijke kennis in de beleidsvorming door de noodzakelijke berekeningen te automatiseren.
In de top-down benadering zullen regionale emissiecijfers een ruimtelijke vertaling krijgen door in EISSA het bijpassende ruimtelijk patroon op te stellen van de emissiebron. Een set aan spreidingsalgoritmes zijn hiervoor ter beschikking, zodat maximaal gebruik gemaakt kan worden van de beschikbare gegevensbronnen.
Daarnaast is het ook mogelijk om specifieke rekenmodules in het EISSA raamwerk te integreren wanneer meer gedetailleerde emissieberekeningen aan de orde zijn. We denken hierbij bijvoorbeeld aan emissies vanuit gebouwenverwarming waarbij de berekeningen rekening moeten houden met het steeds evoluerend gebouwenpark. 

Source: https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2013/infographics/sources-of-air-pollution-in-europe/view

Waarom EISSA inzetten?

Het EISSA helpt bij het ontwerpen en uitvoeren van gerichte reductie- en uitfaseringsmaatregelen. Het maakt het mogelijk om:

•    emissietrends en andere indicatoren in de tijd te analyseren, ook in de toekomst
•    lacunes in de kennis vast te stellen en de noodzaak te bepalen om studies/campagnes uit te voeren of strategieën/beleidsmaatregelen te ontwikkelen
•    het effect van specifieke maatregelen op de emissies te onderzoeken. Voorbeelden zijn de vermindering van (verkeers)emissies door de invoering van een lage-emissiezone, de toepassing van een congestieheffing, de vernieuwing van het wagenpark, het stimuleren van modal shifts, enz.; de vermindering van (woon)emissies door het ontmoedigen/verbieden van houtverbranding; de vermindering van (industriële) emissies door strengere richtlijnen, enz.

EISSA, in combinatie met luchtkwaliteitsmodellen, geeft antwoorden op de beleidsrelevante vragen met betrekking tot luchtkwaliteit, zoals:

•    Welke vervuilingsbronnen zijn verantwoordelijk voor de waargenomen luchtkwaliteit en wat is de bijdrage van elke bron?
•    Hoeveel van de vervuiling is te wijten aan lokale emissies en hoeveel wordt van elders ingevoerd?
•    Hoe ontwikkelt de luchtkwaliteit zich in de loop der jaren?
•    Wat zijn de meest effectieve bestrijdingsopties?
•    ...

EISSA kan worden ingezet voor grote en kleine regio's, werkt op het detail- en resolutieniveau dat de gebruiker bepaalt en laat de gebruiker beslissen welke bronnen en stoffen in het systeem worden opgenomen. EISSA kan gegevens opslaan voor verschillende momenten in de tijd, zodat het ook trends in emissies kan berekenen en visualiseren.

We zetten EISSA in zowel als product als middel om aan dienstverlening te doen. Partijen met een repetitieve vraag en de wens om de terugkerende analyses zelf uit te voeren, kunnen EISSA als product gebruiken met bijhorende training op maat. Partijen met een vraag naar verkennende en onderzoeksgerichte analyses en scenario’s kunnen EISSA inzetten als middel in een dienstverlening vanuit VITO.