Projecten

2012 - Modelmatige aanpak van de kalibratie van de instandhoudingsdoelstellingen (Kalibratiemodel)

DATUM
2012
CONTACT
Agentschap voor Natuur en Bos
PARTNERS
INBO
BESCHRIJVING

De Vlaamse Overheid wenste eind 2012 de habitatrichtlijngebieden op haar grondgebied definitief aan te wijzen. Daarbij worden per Speciale Beschermingszone (SBZ-H) Instandhoudingsdoelen (IHD) gedefinieerd voor de Europees te beschermen habitats en soorten. Daarvoor werd een IHD-proces opgestart sinds begin 2010 en werkten zes kwestiewerkgroepen rond deelvraagstukken van het IHD-beleid. Vanuit de werkgroep ‘Kalibratie’ kwam de vraag voor de ontwikkeling van een Kalibratiemodel, een van het RuimteModel afgeleide, ruimtelijk expliciete OptimalisatieTool. Dit tool heeft als doel om op een transparante manier een optimale verdeling van de habitats over de individuele SBZ-H berekent. Het Kalibratiemodel is in de tweede helft van 2012 en begin 2013 ingezet om de specifieke instandhoudingsdoelen per Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) toe te wijzen, rekening houdende met ecologische en juridische randvoorwaarden, binnen de marges die zijn afgesproken in het kader van de Gewestelijke Instandhoudingsdoelstellingen, en vooral ook beantwoordend aan de generieke en specifieke wensen zoals die door de verschillende maatschappelijk betrokkenen werden aangereikt. De doelen per habitattype voor elk SBZ-deelgebied, zoals ze berekend werden met het Kalibratiemodel, werden opgenomen in het wettelijke kader dat door de Vlaamse regering werd goedgekeurd in april 2014. In de vervolgopdracht bouwt VITO het ZoekZoneModel dat ingezet zal worden om de habitattypes in elk SBZ-deelgebied feitelijk in te planten tot op het perceelsniveau.

Rapport: Poelmans L., Uljee I. en Engelen G. (VITO), Hens M., Adriaens D., Herr C., Lommaert L., Louette G., Wils C., Van Daele T. en Wouters J. (INBO), 2013. Ecologisch en socio-economisch optimale allocatie van de instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen. Ref: 2013/RMA/R/2