Projecten

2015 - Referentietaak OVAM

DATUM
2015-2018
CONTACT
OVAM
BESCHRIJVING

Het hoofddoel op langere termijn van deze referentietaak is het bewerkstelligen van een betere afstemming van het beleid aangaande bodemsanering en (her)gebruik van ruimte, dit in de context van zuinig ruimtegebruik in Vlaanderen. Daarvoor wordt gewerkt aan verbeterde GIS-bestanden m.b.t. verontreinigde sites en stortplaatsen door uitwisseling en integratie van ruimtelijke data tussen VITO en OVAM. De ruimtelijke informatie beschikbaar bij OVAM wordt in het RuimteModel geïncorporeerd. Dit is aanleiding tot enerzijds een RuimteModel dat beter uitgerust is voor de inschatting van de geschiktheid van verontreinigde sites in Vlaanderen en hun mogelijk hergebruik voor andere doeleinden. Anderzijds kan met behulp van het RuimteModel ook een analyse uitgevoerd worden van de druk op de ruimte en ontwikkelkansen in de ruimere omgeving van verontreinigde sites. In 2015 golden stortplaatsen daarbij als voorbeelden. Gebruikmakend van de database en de ruimtelijke algoritmes van het RuimteModel werd een set van indicatoren berekend. Ze scoren de stortplaatsen op basis van hun kansen op enerzijds exploitatie (ELFM enhanced landfill mining) en anderzijds herontwikkeling voor specifieke nieuwe functies en landgebruiken, zoals natuur, recreatie, wonen, industrieel, commercieel, etc. Deze indicatoren werden in een Spider-Tool geïntegreerd. Daarin worden per site of voor meerdere sites tegelijk met behulp van een spiderdiagram de scores op een selectie van de indicatoren uitgezet. De resulterende figuur toont op een overzichtelijke wijze de ruimtelijke kenmerken en de ontwikkelingskansen van een site. De referentietaak voorziet in 2016 in de verdere verfijning van de GIS en andere bestanden, het verbeteren en uitbreiden van ruimtelijke indicatoren, en, de actieve ondersteuning van OVAM bij het toepassen van het RuimteModel Vlaanderen in cases ontwikkeld met of voor OVAM.

Rapport: Vermeiren K., Poelmans L. en Engelen G., 2015. Ondersteuning van OVAM met het RuimteModel Vlaanderen: Indicatoren Ontwikkelingspotentieel. Ref: 2015/RMA/R/0461