Projecten

2017 - Monetariseren van urban sprawl in Vlaanderen

LOCATION
Vlaanderen
DATUM
2017 - 2018
CONTACT
Vlaamse overheid, Beleidsdomein RWO, Departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling Onderzoek en Monitoring Ann Pisman, Peter Willems, Ivo Palmers
PARTNERS
Common Ground
BESCHRIJVING

Verspreide bebouwing, of sprawl, en de behoefte aan een betere basisbereikbaarheid zijn issues in het concept Witboek van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Momenteel wordt een toekomstig ruimtelijk beleid vooropgesteld waarin sprawl in Vlaanderen zou afnemen (of niet langer toenemen) door in te zetten op het verhogen van het ruimtelijk rendement, door het bijkomend ruimtebeslag te beperken en door bij voorkeur nieuwe ontwikkelingen te situeren nabij bestaande voorzieningen en/of openbaar vervoerhaltes.

Het doel van de opdracht is inzichten te verwerven in de maatschappelijke winsten door (ruimtelijk) beleid dat ageert tegen urban sprawl. Deze inzichten:

  1. verhogen het maatschappelijk en politiek draagvlak van ruimtelijk en mobiliteitsbeleid;
  2. verbeteren de opties van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid door keuzes te maken die maatschappelijk-economisch verantwoord zijn;
  3. onderbouwen het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid en laten toe de effecten op te volgen.

In de studie wordt urban sprawl door VITO gemeten aan de hand van indicatoren die in het vakgebied zijn ontwikkeld en toegepast. Speciale aandacht gaat naar de indicatoren uit de studie ‘Urban Sprawl in Europe’ uit 2016 van het Europees Milieuagentschap. Tevens wordt een poging ondernomen om de kosten en de baten van urban sprawl in Vlaanderen zo correct mogelijk te berekenen en op kaart te zetten. Verder wordt aan de hand van scenario’s uitgetest hoe urban sprawl gestopt zou kunnen worden, en, welke beleidsinstrumenten daarvoor aangewezen zijn. De opdracht behelst tevens een belangrijk communicatieluik, verzorgd door Common Ground, waarin gestreefd wordt om in Vlaanderen een draagvlak te creëren voor het terugdringen van de urban sprawl.