Projecten

2012 - GroWaDRISK Drought-related vulnerability and risk assessment of groundwater resources in Belgium

DATUM
2012-2015
CONTACT
Federaal Wetenschapsbeleid (BelSpo), SSD-programma (Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling)
PARTNERS
VUB, INBO, National Technical University of Athens
BESCHRIJVING

Droogte is een tijdelijke toestand van verminderde waterbeschikbaarheid gedurende een aanzienlijke periode, in de eerste plaats als direct gevolg van een gebrek aan neerslag. Het kan op die manier voornamelijk als een meteorologisch gerelateerd fenomeen getypeerd worden. In het geval het watertekort een effect heeft op grondwaterlichamen is er sprake van grondwaterdroogte of verdroging. Naast natuurlijke meteorologische variaties spelen ook menselijke factoren een rol. In de Belgische context zijn klimaat, landgebruik/bodembedekking en grondwateronttrekking voor menselijke activiteiten, de belangrijkste factoren die de grondwatervoeding beïnvloeden en zo een grondwatervoedingstekort kunnen creëren. Een goede kennis over deze drie invloed factoren en hun onderlinge interactie is essentieel voor een betrouwbare inschatting van de grondwatervoorraad en voor een duurzaam beheer van deze voorraden. In het bijzonder omdat verwachte veranderingen in klimaat, landgebruik en vraag naar grondwater naar de toekomst toe hoogstwaarschijnlijk deze nadelige effecten enkel dreigen te versterken. Daarom is nood aan een beter begrip van deze natuurlijke klimaat-gerelateerde en door de mens geïnduceerde effecten op grondwatervoeding en verdroging. Dit moet de basis vormen voor een geïntegreerde aanpak die toelaat om deze nadelige effecten te tackelen en de duurzaamheid van de grondwatervoorraden veilig te stellen. GroWaDRISK stelt zich dit laatste tot doel. Binnen het project zal een van het RuimteModel afgeleid landgebruiksmodel voor België gekoppeld worden met een landbouw-model. Op die manier kunnen toekomstscenario’s voor landgebruik en landbouwteelten opgesteld worden. Deze resultaten zullen, op hun beurt, gebruikt worden in een hydrologisch model om de impact van de gesimuleerde veranderingen op de grondwaterstand te kunnen inschatten.

Meer info: klik hier